ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SAKURA FULL BLOOM (ZE)

TOKYO SAKURA FULL BLOOM (ZE)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP05XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ไซตามะ ฟูจิ
- ตื่นตากับ ซากุระ กว่า 500 ต้น ที่ไซตามะ
- สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ จังหวัดอิบารากิ
- ชม สวนฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค+ภูเขาไฟฟูจิ
- ชม วัดอาซากุสะ+หอคอยโตเกียว สกายทรี
- เมืองคาวาโกเอะ สัมผัสมนต์สเน่ห์เมืองโบราณ
- เมืองโอไดบะ ถ่ายภาพคู่กับเทพีเสรีภาพ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ– สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5)  – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชนิจูกุ

วันที่  4    :  ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของ ฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**