ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SAKURA SEASON (ZE)

TOKYO SAKURA SEASON (ZE)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP08SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ชม ซากุระ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งน้ำบริสุทธิ์จากฟูจิ
- หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำต้มจากบ่อกำมะถัน
- ชมความงามของทิวทัศน์ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
- หอคอยโตเกียว สกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
- สัมผัสดอก ซากุระ บานสะพรั่ง สวนอูเอโนะ
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ– ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**