ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI  ซุปตาร์ซากุระ ชมพู้ ชมพู (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ซากุระ ชมพู้ ชมพู (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP24TR
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชม ซากุระ บานสะพรั่ง
- ตระการตา ซากุระ บานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
- ชมภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก แหล่งน้ำบริสุทธิ์
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
- เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
- สวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้าคาชิคาชิ- โก เท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเม โยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**