ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์เบิกบาน (ซากุระ) (TN)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์เบิกบาน (ซากุระ) (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP92XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ชื่นชมดอก ซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า
- เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ+เมืองทาคายาม่า
- ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต เมืองโบราณ
- ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน
- ชมป่าไผ่อาราชิยาม่าและสะพานโทเก็ตสึ
**พิเศษ !!! ใส่กิโมโนชมซากุระ รอบเกียวโต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ– ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ

วันที่  3    :  เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ– อาราซิยามา่ – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  4    :  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ- สนามบินคันไซ

วันที่  5    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**