ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์บานฤทัย (ซากุระ) (TN)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์บานฤทัย (ซากุระ) (TN)


ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP93XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ชม ซากุระ
- เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์กัชโช
- ชมเมืองเก่าทาคายาม่า+เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า
- ชม ซากุระ บานสะพรั่ง ณ สะพานโทเก็ตสึ
- สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)
**พิเศษ !! ใส่กิโมโน ชม ซากุระ รอบเกียวโต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ– ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ

วันที่  3    :  เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ– อาราซิยามา่ – สวนป่ ไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่  5    :  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ– สนามบินคันไซ

วันที่  6    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**