ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI ซุปตาร์ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (TN)


ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP94XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ตระการตา ซากุระ บานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
- ชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ+นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ
- ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ+ชมกันดั้ม โอไดบะ
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+ กระเช้าคาชิคาชิ- โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า – วัดนาริตะซัง - โอโม เตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**