ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA TULIP LOVER (ZE)

KOREA TULIP LOVER (ZE)


ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR07TG
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI AIRWAYS
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี เทศกาล TAEAN TULIP FESTIVAL
- ตะลุยเครื่องเล่นสุดมันส์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย ณ โซลทาวเวอร์
- ย้อนอดีตพระราชวังเก่า พระราชวังเคียงบกกุง
- หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง หมู่บ้านโบราณดั้งเดิม
- ช้อปปิ้งเดินเลนย่านเมียงดง เมี่ยงดงสตรีทฟู้ด
**บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

วันที่  3    :  เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์

วันที่  4    :  ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – IKSEON-DONG HANOK VILLAGE - พระราชวังเคียงบกกุง DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  สมุนไพรฮอตเกนามู- พลอยอเมทิส - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**