ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (GS)

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (GS)


ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSHK08MS
  ประเทศ : Hongkong
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EGYPTAIR
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์ฮ่องกง สักการะเทพเจ้าแชกง  วัดแชกงหมิว
- ไหว้พระขอพรสุขภาพ ความรัก วัดหวังต้าเซียน
- ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม บริเวณชายหาดรีพัลส์เบย์
- สักการะวัดหม่านโหมว+ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
**พิเศษ !! ชมโชว์แสง สีเสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่   1   :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก เลดี้

วันที่  2    :  ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจ่ยุ – ชมโชว์แสงสีเสียง

วันที่  3    :  เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ –วดัหม่านโหมว- ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**