ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SNOW RAINBOW IN KOREA (GS)

SNOW RAINBOW IN KOREA (GS)


ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR18XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์เกาหลี ฟินขั้นสุดกับหิมะ พักสกีรีสอร์ท
- เกาะนามิ ตามรอยซีรี่ย์เพลงรักสายลมหนาว
- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1ปี มีเพียง 1 ครั้ง
- ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์
- ชม พระราชวังถ็อกซูกุง+หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
- ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิต ย่านเมียงดง
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน –เกาะนามิ- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่

วันที่  3    :  เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี“ฮันบก ”(HANBOK)

วันที่  4    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง

วันที่  5    :  เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  -ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**