ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA ICE FISHING 2019 (GS)

KOREA ICE FISHING 2019 (GS)


ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR19XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2562

- ทัวร์เกาหลี สนุกสุดฟิน !! กับลานสกี สัมผัส หิมะ
- เทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
- ตะลุยเครื่องเล่นสุดมันส์ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
- ชม พระราชวังถ็อกซูกุง พระราชวังใจกลางกรุง
- สถานที่ที่มีวิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดงและเมียงดงสตรีทฟู้ด
**บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+ชิมสตรอเบอร์รี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทา กิมจิ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ”ฮันบก“(HANBOK)

วันที่  2    :  สนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่–ไร่สตอเบอร์รี่ –เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิล์ด

วันที่  3    :  ศูนย์โสมแห่งรฐับาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง –ศูนย์ รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี- หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง

วันที่  4    :  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

วันที่  5    :  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**