ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA SAKURA KAWAII (GS)

OSAKA SAKURA KAWAII (GS)


ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP05XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตระการตา ซากุระพันปี ณ เขาโยชิโนะ
- ชมวัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส วัดเก่าแก่ของเกียวโต
- ชม สวนซากปราสาททาคาโตะ จุดชม ซากุระ
- ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ+หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- ชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า

วันที่  2    :  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

วันที่  3    :  เกียวโต –วัดคิโยมิสึ– ชมซากุระเกียวโต – นากาโน่– ปราสาท TAKATO (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! )

วันที่  4    :  ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ

วันที่  5    :  นารา– นารา ปาร์ค – ภเูขาโยชิโนะ– ชินไชบาชิ–ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**