ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

NAGOYA OSAKA SUGOII (GS)

NAGOYA OSAKA SUGOII (GS)


ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP02XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ซากุระ 2 ริมฝั่งแม่น้ำแบบจุใจ
- เยี่ยมชมวัดโอสุคันนอน+ปราสาทอินุยามะ
- ชม หมู่บ้าน Nabana no Sato Illumination
- ชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ+หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- ชม วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส+ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ
- ปราสาทโอซาก้าสัญลักษณ์ของเมือง
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นาเบะอิ่มไม่อั้น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)– สนามบินนาโกย่า –วัดโอสึคันนง - ปราสาทอินุยามะ– ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ- ดูไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ

วันที่  3    :  ทาคายาม่า– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– อีออน มอลล์– กิฟุ

วันที่  4    :  ชมซากุระแม่น้ำซาไก– เกียวโต –วัดคิโยมิสึ- ฟชูิมิอินาริ- สถานีรถไฟเกียวโต – โอซาก้า

วันที่  5    :  ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ–ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินดอนเมือง

วันที่  6    :  สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**