ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO SAKURA KOKORO (GS)

TOKYO SAKURA KOKORO (GS)


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP10SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชม ซากุระ เมืองไซตามะ
- ล่องเรือแฟนซี ทะเลสาบอาชิ ชมธรรมชาติ
- ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าสมัยเอโะที่ยังคงอยู่
**พิเศษ!! ขาปูยักษ์+ออนเซ็นไม่อั้น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว(นาริตะ) – ฮาโกเน่– ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ- ชมซากรุะรอบทะเลสาบคาวาฟจูิโกะ (พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ– ชินจุกุ - นาริตะ

วันที่  4    :  ไซตามะ–ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- มิตซุยเอ้าเล็ทต์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**