ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ซากุระ บานชมพู (TN)

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ซากุระ บานชมพู (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP95XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชม ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ชมโตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
- ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการพระใหญ่อุชิคิไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืน
**พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่  2    :  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พระใหญ่อุชิคุไดบสุ สึ- AMI PREMIUM OUTLET

วันที่  4    :  โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์– สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**