ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ดาวชมพู (TN)

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ดาวชมพู (TN)


ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP102XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน - มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอก ซากุระ ป้อมดาว โกเรียวคาคุ
- นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะ
- ชม สัตว์โลกน่ารัก ณ สวนสัตว์อะซาฮิยามะ
- ลิ้มรสราเมนต้นตำรับ ที่หมู่บ้านราเมน
- สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- เยือนโจซังเค ออนเซ็น+ศาลเจ้าฮอกไกโด
**พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

วันที่  3    :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ– โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ- เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

วันที่  4    :  ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้– เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน อาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

วันที่  5    :  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ซัปโปโร – มิตชุยเอาท์- ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชม หอนาฬิกา – ดิวตี้ฟรี- ถนนทานุกิโคจิ

วันที่  6    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**