ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM (TR)

BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM (TR)


ราคาเริ่มต้น 17,300 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTRKR03LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมดอกซากุระ ณ เมืองจินแฮ
- ชม สะพานเดินทะเล บริเวณชายหาดซองโด
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise
- นมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ริมทะเล
- จุดชมวิวหม่เูกาะออยุคโด+ปูซานทาวเวอร์
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินีเกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong

วันที่  3    :  วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดุชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์

วันที่  4    : ร้านสมุนไพร -ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี– สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**