ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOT PROMOTION JEJU SPRING (TR)

HOT PROMOTION JEJU SPRING (TR)


ราคาเริ่มต้น 7,800 บาท/ท่าน

ปกติ 10,800 บาท

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTRKR06ZE
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี  อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน
- ไรชาโอซุลลอค ไร่ชาเขียวคุณภาพสูง
- นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา+ยงดูอัมร็อค
- ชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง
- เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ
- ชมทุ่งดอกยูเช  บานเหลืองอร่าม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภมูิ– ประเทศเกาหลีใต้

วันที่  2    :  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค -วัดซันบังซา

วันที่  3    :  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง -ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ทุ่งดอกยูเช

วันที่  4    :  ยงดูอัมร็อค หรือโขดหินรูปหัวมงักร -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

**โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นลดราคาจากปกติ 2,000 - 3,000 บาท**