ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง (TN)

เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ซากุระ ชมพู ฟรุ๊งฟริ้ง (TN)


ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNKR01XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ หอคอยชมวิวเมือง
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ง
- ถนนยออิโด ชมเทศกาลดอกซากุระบาน
- ชิมสตรอว์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ หวาน หอม จากไร่
**พิเศษ !! สวมชุดฮันบก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก

วันที่  2    :  ไร่สตรอว์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ถนนซากุระแห่งกรุงโซล-ตลาดทงแดมุน

วันที่  3    :  ศูนย์โสม-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ็อกซูกุง- โซลทาวเวอร์-ดิวตี้ฟรี ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ย่านเมียงดง

วันที่  4    : ศูนย์สมุนไพร-พลอยอเมทิส-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์ น้ำแข็ง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  5    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**