ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

GO ON BANA HILLS (ZE)

GO ON BANA HILLS (ZE)


ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  ประเทศ : Vietnam
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

- ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้  ฮอยอัน 
- นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
- พระราชวังเว้+ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
- ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
- สวนสนุก FANTASY PARK+วัดหลินอึ๋ง
- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองฮอยอัน
- ชม สะพานญี่ปุ่น+สะพานมังกรสุดอลังการ
**พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร

วันที่  2    :  เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์– สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

วันที่  3    :  บาน่าฮิลส์– สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวนิ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่  4    :  เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดใน โปรแกรม**