ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SPARKLING PINKMOSS TOKYO (ZE)

SPARKLING PINKMOSS TOKYO (ZE)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP07XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ชมดอกไม้ 3 ชนิด
- ชม ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
- ชม ทุ่งพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระบานสะพรั่ง
- ชม ดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน
- ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- สักการะศาลเจ้าโคมิตาเคะ+วัดอาซากุสะ
- ชม โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่
- นมัสการ สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ 
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

วันที่  2    :  นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ– สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

วันที่  4    :  วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี– ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี– ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**