ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA SEOUL FREESTYLE (ZE)

KOREA SEOUL FREESTYLE (ZE)


ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR16TW
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมวิวหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
- พบกับเครื่องเล่นและดอกทิวลิป ณ EVERLAND
- ชมสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง ณ เกาะนามิ
- พระราชวังเคียงบกกุง ชมพระที่นั่งคึนจองวอง
- ช้อปปิ้งย่านดังของเกาหลี เมียงดง+ฮงแด
**พิเศษ!!!เช็กอินคาเฟ่ HARRY POTTER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (อินชอน) - เกาะนามิ - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค

วันที่  3    :  โซลทาวเวอร์- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู- เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี- ตลาดเมียงดง

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน

วันที่  5    :  ศูนย์สมุนไพรโสม - พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด + 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**