ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA BLAZING LIGHT (ZE)

KOREA BLAZING LIGHT (ZE)


ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR17XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมเทศกาลไฟ ANSAN STARLIGHT
- พบกับเครื่องเล่นและดอกทิวลิป ณ EVERLAND
- พระราชวังถ็อกซูกุง+หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
- ช้อปปิ้งย่านดังของเกาหลี เมียงดง
**พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQสไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้(สนามบินนานาชาตือินชอน) - ถ้ำควังเมียง - เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHT VILLAGE

วันที่  3    :  ป้อมฮวาซอง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่  4    :  ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี– ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินนานานชาติอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**