ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA SPRING IN LOVE (ZE)

KOREA SPRING IN LOVE (ZE)


ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR18XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ตระการตาชมดอก ซากุระ ณ ยออิโด
- พบกับเครื่องเล่นและดอกทิวลิป ณ EVERLAND
- สนุกไปกับการปั่น RAIL BIKE ชมธรรมชาติ
- ชม พระราชวังชางด็อกกุง+มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
- ย่านซองซูดง ย่านโกวังเก่า มีคาเฟ่ให้นั่งชิลล์
- COMMON GROUND ตลาดตู้คอนเทนเนอร์
**พิเศษ!! บุฟเฟต่ต์ BBQ สไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน)

วันที่  2    :  พิพิทธภัณฑ์จาจังเมี่ยน - RAIL BIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่  3    :  ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - EWHA WOMANS UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่  4    :  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ย่านซองซูดง COMMON GROUND - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**