ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA BLOSSOM’S SOUL (WE)

KOREA BLOSSOM’S SOUL (WE)


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR04LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมดอก ซากุระ ณ ถนนยออิโด
- ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN
- สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ
- สนุกกับการปั่น RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- “Seoullo7017”สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหม่
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – JADE GARDEN

วันที่  3    :  กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

วันที่  4    :  ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – DDP

วันที่  5    :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – DUTY FREE - ศูนย์โสม – SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**