ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู (IT)

เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู (IT)


ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITKR18TW
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี วัดแฮดง ยงกุงซา วัดเก่าแก่ริมทะเล
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี
- Songdo Skywalk สะพานชมวิวชายหาดซองโด
- ปูซานทาวเวอร์ จุดชมวิวแลนด์มาร์กเมืองปูซาน
- หอดูดาวว็อมซ็องแด+สวนสนุก E-World 
- 83 Tower หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดของแทกู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่  2    :  สนามบินนานาชาติแทกู– วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower Magic Art – ถนน Dongseongno

วันที่  3    :  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู– Gyeongju Donggung Palace – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา ปูซาน

วันที่  4    :  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง

วันที่  5    :   วัดแฮดงยงกุงซา – แทกู– หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ ด Super Market – สนามบินนานาชาติแทกู

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**