ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip (IT)

ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip (IT)


ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITKR17XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

- ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ
- ชม เดอะ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม
- Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใส
- ตามรอยซีรี่ย์ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”
- โซลทาวเวอร์ ชมวิวเมืองโซล บนเขานัมซาน
- เดินเล่น Seoullo 7017+คลองชองเกชอน
- ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง + ฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)

วันที่  2    :  อินชอน – เกาะนามิ– เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk

วันที่  3    :  พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

วันที่  4    :  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่  5    :  ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

วันที่  6    :  ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**