ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA (ZE)

WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA (ZE)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP01SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เปปปุ ซากะ สุดคุ้ม
- เยี่ยมชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่
- หมู่บ้านยุฟุอิน ที่มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำพุร้อน
- ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย สีม่วงสุดอลังการ
- ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้านิกายชินโต
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

วันที่  3    :  อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่  5    :  ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**