ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

MIX FLOWER IN HOKKAIDO (ZE)

MIX FLOWER IN HOKKAIDO (ZE)


ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP04XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- ชมหอนาฬิกาซัปโปโร+สวนโอโดริกลางเมือง
- ชม บ่อน้ำสีฟ้า+น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
- ชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ+สวนทิวลิป
- เดินเล่นเลียบคลองโอตารุ สุดโรแมนติก
**พิเศษ !! ชาบู ชาบู+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  ชิโตเสะ – ซปัโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว

วันที่  3    :  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์

วันที่  4    :  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**