ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA SPRING DAY (ZE)

KOREA SPRING DAY (ZE)


ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEKR21XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน - มิถุนายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชม ซากุระ ณ ถนนยออิโด
- สนุกสนานกับเครื่องเล่น EVERLAND
- ฮิปสุดๆ นั่งชิลล์คาเฟ่การ์ตูน 2D 
- ชม ธรรมชาติสะพานแขวนมาจังโฮซู
- ชมวิวสวยที่สุดในเอเชีย ณ โซลทาวเวอร์
- ย้อนอดีตชม พระราชวังชางด็อกกุง
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดงและเมียงดงสตรีทฟู้ด
**บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่  2    :  เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่  3    :  โซลทาวเวอร์- ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ย่านยอนนัมดง - คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20 คอสเมติค - ถนนฮงแด

วันที่  4    :  เทศกาลดอกซากุระบาน ถนนยออีโด – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู– พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี– ตลาดเมียงดง

วันที่  5    :  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**