ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดเเตก! (GS)

KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดเเตก! (GS)


ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR33XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี สนุกสุดฟินชมดอกทิวลิป EVERLAND
- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก+พระราชวังชางด็อกกุง
- ชม ซากุระ ชมพูบานสะพรั่ง ณ สวนยออิโด
- หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล
**พิเศษ!! สุดฟินกับสาวกแฮร์รี่ที่คาเฟ่ต์แฮร์รี่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน –ป้อมปราการฮวาซอง

วันที่  2    :  ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมแห่งรฐับาล พิเศษ !!ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

วันที่  3    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก – วัดโชเกชา- พระราชวังชางด็อกกุง–ดิ้วตี้ฟรี– ย่านเมียงดง

วันที่  4    :  เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด – พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิเศษชมดอกซากุระ.. ที่สวนสาธารณะ ยออิโด – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**