ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

NAGOYA TAKAYAMA JAPAN ALPS  โมจิถั่วแดง (GS)

NAGOYA TAKAYAMA JAPAN ALPS โมจิถั่วแดง (GS)


ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP05XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลก
- สัมผัสเจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน
- ปราสาทอินุยามะ+วัดโอสุคันนอน
- ถนนคนเดินซันโนมาชิตั้งแต่สมัยเอโดะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันที่  2    :  สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์

วันที่  3    :  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า– เขาทาเทยาม่า– กาำแพงหิมะ–เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ

วันที่  4    :  กิฟุ– นาโกย่า– ปราสาทอินุยามะ -วัดโอสึคันนง– Dream Jazz Outlet

วันที่  5    :  สนามบินนาโกย่า– สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**