ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO PINKMOSS บูมบาย่า (GS)

TOKYO PINKMOSS บูมบาย่า (GS)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP16SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณณ์ของญี่ปุ่น
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพู
- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ชมกันดั้ม
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว(นาริตะ) –วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–เทศกาลพิ้งค์มอส – โอไดบะ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยัหรืเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**