ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์เซเลบ กิโมโน (TN)

OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์เซเลบ กิโมโน (TN)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP104XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ชมความงามปราสาททองและศาลเจ้าจิ้งจอก
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- ชมความน่ารักของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า
**พิเศษ !!! ใสกิโมโน ่ ชมซากุระ รอบเกียวโต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า

วันที่  3    :  เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิชึจิ- ชิราคาวาโกะ - เมือง มัตสึโมโต้

วันที่  4    :  เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ– ไร่วาซาบิไดโอะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนา งาชมิ ะ – เมืองอิงะ

วันที่  5    :  เมืองอิงะ – เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่  6    :  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**