ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์พิงค์มอส จิจิบุ (TN)

TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์พิงค์มอส จิจิบุ (TN)


ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP105XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมวิวทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพู
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิคาชิ ชมธรรมชาติ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก+เมืองเก่าคาวาโกเอะ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – กระเช้าลอยฟ้า คา ชิคาชิ- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ - นาริตะ - อิออนมอลล์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**