ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Super Golden Route โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว (IT)

Super Golden Route โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว (IT)


ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP27XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว
- เยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์โอซาก้า
- เยือนศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาสีแดง โทริอิ
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก+วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ 

วันที่  3    :  เมืองเซกิ - ร้านมดี ซันชู– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – นากาโนะ - ออนเซ็น

วันที่  4    :  นากาโนะ - ยามานาชิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮกัไก- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  5    :  โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี- ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**