ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (IT)

Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (IT)


ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP25XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ
- ชมเมืองนารา สัมผัสความน่ารักของกวาง
- ชมวัดโทไดจิ วัดเก่าแก่ของเมืองนารา
- ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์เมืองโอซาก้า
- เยี่ยมชมวัดคินคะคุจิ+ป่าไผ่อาราชิยาม่า
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ+โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง- ห้าง Donton Plaza – ชนิ ไซบาชิ– ลอ่ งเรอืทมโบริรเิวอร์ครูซส์

วันที่  3    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท)

วันที่  4    :  โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

วันที่  5    :  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**