ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

OSAKA TAKAYAMA KYOTO NARA  ซากุระ สุดจัดปลัดบอก (GS)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO NARA ซากุระ สุดจัดปลัดบอก (GS)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP02XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมวัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส เกียวโต
- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เดินชมเสาสีแดง โทริอิ
- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ที่ยังคงความดั้งเดิมไว้
- ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก สไตล์กัสโซ่
- สวนกวางเมืองนารา ชมความน่ารักของกวาง
- ภเูขาโยชิโนะ ชม ซากุระ บานสะพรั่ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  สนามบินคันไซ –เกียวโต – วัดคิโยมิสึ– ฟชูิมิอินาริ– นาโกย่า– อิออนมอลล์

วันที่  3    :  หมู่บ้านทาคายาม่า –เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– มิเอะ

วันที่  4    :  นารา – นาราปาร์ค – ภเูขาโยชิโนะ– ชินไชบาชิ– โอซาก้า

วันที่  5    :  สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**