ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI SAKURA  ซากุระ พาเข้าวินส ์! (GS)

TOKYO FUJI SAKURA ซากุระ พาเข้าวินส ์! (GS)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP03XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : มีนาคม - เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุก"Fuji Q High Land"
- ชม ซากุระ บานสะพรั่งแบบจุใจ 3 สถานที่สุดฮิต
>> สวนจิโดริงะฟูจิ &
>>สวนสาธารณะอุเอโนะ
>>คลองเมกุโระ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว(นาริตะ) –วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  2    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– สวนสนุก FUJI Q (รวมค่าเข้าและชิงช้า สวรรค์แล้ว)– หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – นาริตะ

วันที่  3    :  สวนจิโดริงะฟูจิ– สวนอุเอโนะ– คลองเมกุโระ– ชินจูกุ

วันที่  4    :  เมืองเก่าซาวาระ– ศาลเจ้าคาโทริ- สนามบินนาริตะ– กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**