ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI SAKURA  ฉ่ำสมิหลา สงขลาทิวลิป (GS)

TOKYO FUJI SAKURA ฉ่ำสมิหลา สงขลาทิวลิป (GS)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP04XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสกับบรรยากาศทุ่งดอกทิวลิป
- ทะเลสาบคาวากุจิโกะ มีพื้นหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
- สวนสาธารณะอุเอโนะ ชม ซากุระ บานสะพรั่ง
- ชมงานประดับไฟ ณ Tokyo German Village
- วัดนาริตะซันชินโชจิ วัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว(นาริตะ) – ชมเทศกาล Tulip Festival 2019 – ชม ซากุระทะเลสาบคาวากุจิโกะ (พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ดูไฟ หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระชมซากรุะเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**