ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO PINKMOSS จัดจ้านในย่านนี้ (GS)

TOKYO PINKMOSS จัดจ้านในย่านนี้ (GS)


ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP05XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติ
- ขึ้นชั้นบริเวณ 5 ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ชมความงามดอกพิงค์มอสสีชมพูสวยสดใส
- วัดนาริตะซันชินโชจิ วัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว(นาริตะ) –โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– PINK MOSS PARK - อิออน นาริตะ มอลล์ – นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**