ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

KOREA ซากุระ บริ๊ง บริ๊ง (GS)

KOREA ซากุระ บริ๊ง บริ๊ง (GS)


ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSKR34XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ถ่ายรูปสุดชิคกับ ANYANG ART PARK
- ชม ซากุระ บานสะพรั่ง ทะเลสาบซอกซอน
- ตะลุยเครื่องเล่นสุดมันส์ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ด
- ย้อนอดีตพระราชวังเก่า พระราชวังชางด็อกกุง
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านเมียงดงและฮงแด
- คล้องกุญแจ+ชมวิว โซลล์ ทาวเวอร์
**พิเศษ!! คาเฟ่ HARRY POTTER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เมืองอินชอน

วันที่  2    :  สวนศิลปะสุดฮิต.. ANYANG ART PARK – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พิเศษ! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก -สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด์ – พิเศษ !! ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน

วันที่  3    :  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเก่หลี- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – อิกซอนดงฮันนก สตรีท - พระราชวังชางด็อกกุง–ดิวตี้ฟรี– ย่านเมียงดง

วันที่  4    :  เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด – พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภณฑ์สามมิติ– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน –เมืองอินชอน

วันที่  5    :  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**