ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO ESSENCE PINKMOSS (ZE)

TOKYO ESSENCE PINKMOSS (ZE)


ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP15SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอสหรือทุ่งชิบะซากุระ
- ชมวิวอลังการสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ
- เก็บภาพประทับใจกับหอคอยโตเกียว สกายทรี
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์

วันที่  3    :  ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

วันที่  5    :  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**