ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO FUJI  ซุปตาร์ม่วงอมชมพูววว.. (TN)

TOKYO FUJI ซุปตาร์ม่วงอมชมพูววว.. (TN)


ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP27TR
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
- ละลานตาชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส
- เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะ เมอิโดะเท็นจิน – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ซิตี้

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**