ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO (PR)

PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO (PR)


ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP54SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน - พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
- ศาลเจ้าโอสึคันนง สักการะเจ้าแม่กวนอิม
- เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ สมัยเอโดะ
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ

วันที่  2    :  เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ อิออนโอกากิ

วันที่  3    :  ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่  4    :  ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**