ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

โปร โตเกียว ซากุระ วิ๊งวิ๊ง  (PR)

โปร โตเกียว ซากุระ วิ๊งวิ๊ง (PR)


ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP16XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มีนาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- สวนสาธารณะอุเอโนะ ชม ซากุระ บานสะพรั่ง
- ชมกันดั้ม ณ ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า
- โตเกียวสกาย ทรี หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ ดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

วันที่  2    :  โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะเอ้าท์เลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่  3    :  ภเูขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่  4    :  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน Naritasan Omotesando Street สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**