ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิพิงค์มอส วิสทีเรีย (IT)

Pink Moss Wisteriaโตเกียว ฟูจิพิงค์มอส วิสทีเรีย (IT)


ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP19XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอสกับฉากหลังภูเขาไฟฟูจิ
- ชมดอกวิสทีเรีย ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน
- สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ 
- โตเกียว สกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - ศาลเจ้า คาเมอิโดะ เท็นจิน- ออนเซ็น

วันที่  3    :  ทุ่งพิงค์มอส – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Laox Shinjuku - นาริตะ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Bus เสริมพร้อมทัวร์

วันที่  5    :  วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**