ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO  (IT)

JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO (IT)


ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP89XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
- หมู่บ้านนินจาอิเสะ เดินชมหมู่บ้านนินจา
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ
- สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ 
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์BBQ Yakiniku

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์- นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู– หมู่บ้านนินจาอิเสะ Samurai Ninja Park – กิฟุ

วันที่  3    :  กิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซึจิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไร ไอซุ– โทยาม่า

วันที่  4    :  เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - นาโกย่า

วันที่  5    :  นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**