ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

EASY KOREA LOVELY SPRING (CU)

EASY KOREA LOVELY SPRING (CU)


ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYCUKR02LJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : JIN AIR
  ช่วงเวลา : เมษายน 2562

- ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยายและไชน่าทาวน์
- ปั่นเรียลไบค์ชม ซากุระ Incheon Grand Park
- สวนสนุกลอตเต้เวิลด์+ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์
- ชม ซากุระ สองข้างทางทะเลสาบซอกชนโฮซุ
- ชมวิวเมืองคล้องกุญแจคู่รัก โซล ทาวเวอร์
- ชมพระราชวังถ๊อกซูกุง+คลองชองกเยชอน
- ช้อปปิ้งแบบจุใจ เมียงดง องแด ทงแดมุน
 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่  2    :  อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Jayu Park – Incheon Grand Park – ปั่นเรียวไบท์

วันที่  3    :  COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์- ทะเลสาบซอกชนโฮซุ – ทงแดมุน

วันที่  4    :  ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวัง ด็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่  5    :  เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**