ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Hokkaido Flower Lavender (IT)

Hokkaido Flower Lavender (IT)


ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP116XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน่ บิเอะ
- ชมลาเวนเดอร์และดอกไม้ ณ ฟาร์มโทมิตะ
- ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขา ณ เนินเขาชิกิไซ
- ชม Patchwork Road ทุ่งนาบนเนินเขา
- เดินเล่นชมทำเนียบรัฐบาลเก่า อะคะเร็งงะ
- สัมผัสความโรแมนติก คลองโอตารุ
**พิเศษ !! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนิวชิโตะเสะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อค โกแลตอิชิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ ออนเซ็น

วันที่  3    :  ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ – เมืองบิเอะ - ซัปโปโร

วันที่  4    :  อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ ซื้อบัสเสริมเที่ยว

วันที่  5    :  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**