ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HAPPY TOKYO (HT)

HAPPY TOKYO (HT)


ราคาเริ่มต้น 17,987 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYHTJP53XWV03
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : มิถุนายน - สิงหาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชม ทุ่งดอกพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ
- หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค หมู่บ้านแหล่งน้ำบริสุทธิ์
- ภูเขาไฟฟูจิ+ตะลุยสวนสนุก ฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในโตเกียว
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซ็น

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์ – ฟูจิคิว ไฮแลนด์

วันที่  4    :  วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**